+31318 525 833

AVG BOVAG Revisiebedrijven

Opdrachtgevers hebben gedurende 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst een
ontbindingsrecht. Dit ontbindingsrecht geldt niet in de volgende gevallen:
– de opdracht is gegeven in een direct contact tussen opdrachtgever en het revisiebedrijf, bijvoorbeeld in de winkel.
– Wanneer er door een opdrachtgever op afstand een opdracht is gegeven, terwijl de dienst door het revisiebedrijf volledig wordt uitgevoerd
tijdens de bedenktijd. Voorwaarde bij dat laatste is dat het revisiebedrijf met de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
instemming van de opdrachtgever en deze heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra het revisiebedrijf de opdracht volledig
heeft uitgevoerd.
– Het ontbindingsrecht geldt ook niet bij volgens specificaties van de koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden
vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
1.2. Prijsopgave en prijswijzigingen bij koop/bij werkzaamheden
Alle offertes en prijsopgaven zijn louter indicatief. Prijzen zijn (tenzij anders overeengekomen) berekend voor levering ter vestigingsplaats van
het revisiebedrijf. Bij aflevering elders op verzoek van koper/opdrachtgever zijn de daaraan verbonden meerkosten voor diens rekening. Alle
prijzen zijn inclusief verpakkingskosten, omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten. Indien montage van
het te leveren product door het revisiebedrijf is overeengekomen, is de prijs tevens berekend inclusief de overeengekomen
montagehandelingen en het bedrijfsvaardig opleveren van de zaak op de in de aanbieding genoemde plaats. Prijswijzigingen ten gevolge van
bijvoorbeeld wijzigingen in rechten, belastingen, accijnzen, fabrieks- en/of importeursprijzen en/of valutakoersen mogen te allen tijde in de
overeengekomen koopprijs worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden
in het geval de verhoging van de bedongen prijs door het revisiebedrijf plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
De ontbinding dient binnen één week na die kennisgeving plaats te vinden. Indien de indicatief opgegeven prijs bij de ten behoeve van
opdrachtgever te verrichten diensten met meer dan 20 % wordt (of dreigt te worden) overschreden, dan dient het revisiebedrijf contact met de
opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te
beëindigen onder schadeloosstelling van het revisiebedrijf voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.
1.3. Leveringstermijn bij koop/werkzaamheden
Indien er geen leveringstermijn is afgesproken, worden gekochte zaken in ieder geval binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst
geleverd. De overeengekomen leveringsdatum is zowel bij koop-, reparatie- als de andere overeenkomsten een vermoedelijke datum. Bij
overschrijding van de bij benadering opgegeven leveringstermijn van werkzaamheden dient het revisiebedrijf de opdrachtgever onmiddellijk
hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering van de werkzaamheden.
Bij overschrijding van de bij benadering opgegeven leveringsdatum in de koopovereenkomst, dient koper het revisiebedrijf (liefst schriftelijk) in
gebreke te stellen door het geven van een redelijke termijn waarbinnen het revisiebedrijf alsnog dient te leveren. Deze redelijke termijn dient
minstens vier weken lang te zijn. Indien het revisiebedrijf na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft geleverd, heeft koper het recht de
koopovereenkomst te ontbinden. In navolgende gevallen treedt het verzuim van het revisiebedrijf in, zonder ingebrekesteling door koper:
– indien het revisiebedrijf heeft geweigerd de zaken te leveren;
– indien aflevering binnen de overeengekomen leveringstermijn essentieel is alle omstandigheden
rond de sluiting van de overeenkomst in aanmerking genomen;
– indien koper voor het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld dat aflevering voor of op een bepaalde datum essentieel is.
1.4. Risico
Levering door het revisiebedrijf geschiedt ‘af diens magazijn’, tenzij anders overeengekomen. Wordt de zaak vanwege een dergelijke afspraak
bij de koper/opdrachtgever bezorgd, dan is de zaak voor het risico van de koper/opdrachtgever vanaf het moment dat koper/opdrachtgever (of
een door koper/opdrachtgever aangewezen derde die niet de vervoerder is) de zaak heeft ontvangen. In het geval dat koper/opdrachtgever
echter een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door het revisiebedrijf werd aangeboden, dan gaat het risico al over op
de koper op het moment van ontvangst van de zaak door de door koper/opdrachtgever aangewezen vervoerder. Bepalingen, opgenomen in de
condities van een door de koper/opdrachtgever gekozen vervoerder van zaken, kunnen geen afbreuk doen aan het in dit lid bepaalde.
1.5. Overeenkomst ruilzaken
De door het revisiebedrijf aan koper verkochte ruilzaken worden op gestandaardiseerde wijze verpakt. In voorkomend geval, worden
verpakkingen gebruikt. Dergelijke verpakkingen worden steeds aan koper in bruikleen gegeven. Verpakkingen blijven eigendom van het
revisiebedrijf. Koper dient de verpakkingen ongeschonden aan het revisiebedrijf te retourneren.
a. Op verpakkingsmiddelen wordt statiegeld in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Indien koper het verpakkingsmateriaal
niet binnen drie maanden na aankoop van het ruilproduct heeft ingeleverd, is het revisiebedrijf niet langer verplicht het aan koper voor
verpakking in rekening gebrachte statiegeld te retourneren. Dit laat echter de plicht van koper om de verpakkingen te retourneren
onverlet.
b. Bij aankoop van een ruilzaak wordt bij koper statiegeld in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Indien koper de in te ruilen
oude zaak niet binnen drie maanden na aankoop van de ruilzaak heeft ingeleverd en/of niet juist (niet veilig/ niet volledig koelvloeistof-,
olie-vrij) verpakt heeft ingeleverd, is het revisiebedrijf niet langer verplicht het aan koper in rekening gebrachte statiegeld te retourneren.
Dit laat echter de plicht van koper de verpakkingen te retourneren onverlet.
c. Ruilzaken worden slechts verkocht tegen inlevering van de oude zaak. De oude zaak dient van hetzelfde merk, bouwtype en
samengesteldheid te zijn en mag niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet zijn. De vitale onderdelen
(bij een motor zijn dat bijvoorbeeld blok, kop, krukas en nokkenas) dienen op normale wijze te reviseren te zijn. Voldoet de ingeleverde
zaak niet, dan komen de hogere kosten ten laste van de koper en zal er een naberekening plaatsvinden.
d. Uit milieu- en veiligheidsoverwegingen dient koper op eigen kosten de in te leveren oude zaken veilig en volledig koelvloeistofvrij en
olievrij te verpakken. Koper is aansprakelijk voor alle schade van het revisiebedrijf en/of van derden voortvloeiend uit het niet juist
aanleveren van de in te leveren oude zaken.
e. Verkoop met inkoop. Indien bij verkoop van een nieuwe zaak tegen inkoop van een gebruikte zaak de koper in afwachting van de levering
van de nieuwe zaak de oude zaak blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde oude zaak pas eigendom van het revisiebedrijf nadat de
feitelijke levering daarvan aan het revisiebedrijf heeft plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken komt deze geheel voor
zijn rekening en risico.
Artikel 2 De betaling
2.1. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van de totale overeengekomen prijs zonder verrekening
door de koper/opdrachtgever voor levering te hebben plaatsgevonden, dan wel contant bij aflevering. Onder aflevering wordt mede verstaan
het verrichten van werkzaamheden.
2.2. Bij aankopen of bij opdrachten op rekening dient de betaling uiterlijk dertig dagen na factuurdatum te zijn ontvangen op een door het
revisiebedrijf te bepalen bankrekening, zonder enige korting of beroep op verrekening.
2.3. De koper/opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te betalen voor het verstrijken van de betalingstermijn. Doet hij dat niet, dan zendt
revisiebedrijf na het verstrijken van de termijn een kosteloze betalingsherinnering en geeft koper/opdrachtgever de gelegenheid binnen
veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verzenden van de herinnering
nog steeds niet is betaald, is revisiebedrijf gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de
wettelijke rente. Door een partij te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan
de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel
van de koper/ opdrachtgever worden afgeweken.
2.4. Ongeacht het recht van retentie zal het een revisiebedrijf bij het uitvoeren van een reparatieopdracht vrijstaan voor de uitvoering een
voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen. De vooruitbetaling zal niet meer bedragen dan 50 % van het ter zake van de werkzaamheden
geoffreerde bedrag.
De opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of een andere voor het revisiebedrijf aanvaardbare
zekerheid.
2.5. Indien na uitvoering van de aan het revisiebedrijf opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever de betreffende
ter revisie of reparatie aangeboden zaak niet binnen drie dagen na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, is het revisiebedrijf gerechtigd om
stallings-/opslagkosten in rekening te brengen conform het in het revisiebedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief.
2.6. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld indien zulks bij de reparatieopdracht
nadrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze zaken/materialen eigendom van het revisiebedrijf, zonder dat de opdrachtgever op
enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.
Artikel 3 Garanties
3.1. De garanties vermeld in dit artikel in lid 2 en 3 gelden onverminderd de wettelijke rechten van de consument zijnde de natuurlijke persoon,
handelend voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Bij garagebezoek in verband met deze garanties zorgt het
revisiebedrijf er voor dat er een redelijke termijn wordt aangehouden en dat koper/opdrachtgever geen ernstige overlast ondervindt. Indien de
onder de garanties alsnog door het revisiebedrijf uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft koper/opdrachtgever
recht op een redelijke schadevergoeding.
3.2. BOVAG revisiegarantie op in opdracht van opdrachtgever compleet gereviseerde motoren en op geleverde ruilmotoren.
Revisiebedrijf garandeert binnen de EER de geleverde ruilmotoren en de in opdracht compleet gereviseerde motoren gedurende een periode
van 12 maanden. Dit te rekenen vanaf het tijdstip van levering van de ruilmotor c.q. vanaf de datum van de oplevering van de compleet
gereviseerde motor. Er geldt hierbij echter een maximum van ofwel 2.000 werkuren van de motor voor stationaire installaties, voertuigen en
vaartuigen, ofwel van 100.000 door de motor van een voertuig of vaartuig afgelegde kilometers. Bepalend zal zijn, welk maximum het eerst
wordt bereikt.
– Ten aanzien van een in opdracht compleet gereviseerde motor omvat de garantie het opnieuw uitvoeren van onjuist uitgevoerde bewerkingen,
alsmede de vervanging van ter zake geleverde onderdelen die tijdens de garantieperiode defect raken. Herstel en/of vervanging van
cilinderblokken, cilinderkoppen, brandstofpompen en krukassen die niet door of onder verantwoordelijkheid van het revisiebedrijf zijn
uitgevoerd en/of geleverd, valt echter niet onder de garantie, tenzij de defecten te wijten zijn aan door het revisiebedrijf onjuist uitgevoerde
bewerkingen.
– Ten aanzien van een ruilmotor omvat de garantie het herstellen van defecten die zich tijdens de garantieperiode openbaren.
– De kosten van reparatie, herstel, vervangingen en van het opnieuw uitvoeren van bewerkingen zijn voor rekening van het revisiebedrijf tot een
maximum van het door het revisiebedrijf gefactureerde bedrag gedurende de gehele garantieperiodes.
Tot twaalf maanden na factuurdatum kunnen -uitgezonderd in gevallen zoals bedoeld in artikel 3 lid 1- de voor rekening van het revisiebedrijf
komende kosten inzake garantie worden verhoogd met een vergoeding voor het noodzakelijk uit- en inbouwen van de zaak gerekend naar
flatrate- tijden en het reëel uurtarief van het revisiebedrijf.
3.3. Garantie op die geleverde werkzaamheden en die zaken die buiten de scope van artikel lid 2 vallen: voor zover opgeleverde werkzaamheden
of geleverde zaken niet onder artikel 3 lid 2 vallen (denk onder meer aan een onderdeelrevisie, een losse componenten revisie, de levering van
een ruil onderdeel of ruil component etc.), verbindt het revisiebedrijf zich tot het verbeteren van de door het bedrijf uitgevoerde
werkzaamheden en/of tot het herstellen of vervangen van de door het bedrijf geleverde zaken, indien en voor zover koper/ opdrachtgever
bewijst dat deze werkzaamheden onjuist zijn verricht, danwel dat deze zaken onjuist zijn geleverd. Deze garantie geldt binnen de EER en
gedurende 6 maanden vanaf het tijdstip van levering van een zaak, danwel vanaf de datum van de oplevering van de voltooide
werkzaamheden.
3.4. De garanties vermeld in lid 2 en 3 kennen navolgende begrenzingen, behoudens het bepaalde in artikel 3 lid 1:
3.4.1.Op opgedragen noodreparaties wordt geen garantie verstrekt. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a. de opdrachtgever na het constateren van de gebreken het revisiebedrijf niet daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stelt;
b. het revisiebedrijf niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
c. derden zonder voorkennis of toestemming van het revisiebedrijf werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door het
revisiebedrijf verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien
de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere
reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Indien herstel in Nederland
plaatsvindt, dient die reparateur eveneens lid van BOVAG te zijn. Het onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het
buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het
revisiebedrijf geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.
3.4.2.Op de leveranties van nieuwe zaken (inclusief onderdelen/ componenten) zijn de garanties van toepassing indien en voor zover die door de
fabrikant worden vertrekt. Onderdelen welke door het revisiebedrijf bij derden worden betrokken of werkzaamheden die in zijn opdracht
door derden worden uitgevoerd zijn aan geen andere garantie onderworpen dan die welke het revisiebedrijf van deze derde hiervoor heeft
gekregen.
3.4.3.De garanties vermeld worden slechts verstrekt aan de koper/opdrachtgever en gelden niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. De
oorspronkelijke garantietermijn wordt bij vervanging van een zaak niet verlengd.
3.4.4.De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en/of zaken – al dan niet van derden – ten gevolge van het breken
of defect raken van de zaak of onderdelen daarvan of tot het vergoeden van welke verdere kosten dan ook, die hieruit voor de koper/
opdrachtgever mochten ontstaan.
3.4.5.Defecten die het gevolg zijn van opzet, nalaten van normaal of voorgeschreven onderhoud, onjuiste inbouw/aansluiting door derden, slechte
behandeling, verkeerd (dan wel normaliter onvoorzienbaar) gebruik en/of reparaties c.q. veranderingen die niet in het bedrijf van het
revisiebedrijf zijn verricht, zijn uitgesloten van garantie. Zo zijn defecten en schade die ontstaan door deelname van vaar- of voertuig aan
wedstrijden of snelheidsproeven uitgesloten, evenals bij motoren gebreken die zijn ontstaan ten gevolge van het gebruik van brandstoffen
waarvoor de motor (blijkens de fabrieksvoorschriften over voorgeschreven brandstofgebruik) niet geschikt is of waarvoor de motor door het
revisiebedrijf niet geschikt is gemaakt. Gebreken in brandstofsystemen als de tank en aanvullende componenten niet gespoeld of
vernieuwd worden, zijn tevens uitgesloten.
3.4.6.Ook uitgesloten van garantie zijn:
– gebreken in materialen of onderdelen die door koper/opdrachtgever zijn voorgeschreven of ter beschikking zijn gesteld;
– gebreken die het gevolg zijn van door koper/opdrachtgever ter beschikking gestelde ontwerpen, tekeningen, constructies of werkwijzen,
danwel door koper/opdrachtgever gegeven adviezen;
– gebreken in ingebouwde elektronische componenten;
– motorschade ontstaan door falen en/of onjuist gebruik van de elektronische componenten en/of van het elektronische randgebeuren is van
garantie uitgesloten, net als gebreken in zaken die geen materiaal- en/of constructiefouten zijn (zoals bijvoorbeeld gebreken als gevolg van
normale slijtage, in- en uitwendige vervuiling, roest en verfschade, transport, bevriezing, oververhitting, overbelasting en/of het laten vallen
van het product);
– evenmin bestaat er aanspraak op garantie ter zake van defecten die ontstaan ten gevolge van bij de zaak behorende, doch niet door het
revisiebedrijf gecontroleerde appendages.
3.5. In het kader van de BOVAG garanties kan de koper/opdrachtgever ter zake van geschillen een
schriftelijk beroep doen op bemiddeling door BOVAG Bemiddeling (Postbus 1100, 3980 DC BUNNIK
indien hij zijn klacht heeft ingediend bij de reparateur binnen de in lid 3 onder 2 en 3 genoemde
termijnen).
Artikel 4 Het eigendomsvoorbehoud
4.1. In geval van verkoop blijft de geleverde zaak eigendom van het revisiebedrijf zolang de koper al hetgeen hij op grond van de
koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Het revisiebedrijf behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan koper/
opdrachtgever afgeleverde zaken (incl. ten behoeve van een opdrachtgever gebruikte onderdelen en materialen), totdat de koopprijs voor al
deze zaken geheel is voldaan. Indien het revisiebedrijf in het kader van de verkoop ten behoeve van koper/opdrachtgever door deze te
vergoeden werkzaamheden heeft verricht, geldt de voorbehouden eigendom totdat koper/opdrachtgever ook zijn daarop betrekking hebbende
vordering geheel heeft voldaan.
4.2. De overgang van de risico`s zal echter onder alle omstandigheden op koper/opdrachtgever overgaan zodra de zaak of zaken door het
revisiebedrijf aan koper/opdrachtgever zullen worden geleverd.
Artikel 5 Het retentierecht
In geval van reparatie kan het revisiebedrijf het retentierecht uitoefenen op de zaak indien en voor zolang als:
– de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de zaak niet of niet in zijn geheel voldoet;
– de opdrachtgever de kosten van eerdere door het revisiebedrijf verrichte werkzaamheden aan dezelfde zaak niet of niet in zijn geheel voldoet;
– de opdrachtgever andere vorderingen (incl. tot vergoeding van schade, rente en kosten) die voortvloeien uit de contractuele relatie met het
revisiebedrijf niet of niet geheel voldoet.
Artikel 6 Overmacht
Indien er aan de zijde van het revisiebedrijf sprake is van overmacht waardoor niet aan de verplichtingen kan worden voldaan, wordt de nakoming
van deze verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Revisiebedrijf zal koper/opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen
en is niet aansprakelijk voor schade van koper/opdrachtgever. Onder overmacht wordt verstaan: elke al dan niet voorzienbare omstandigheid die niet
aan het revisiebedrijf kan worden toegerekend waardoor het bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd in de nakoming van diens verplichtingen.
Hieronder wordt onder andere begrepen: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, schade of
storing aan installaties van het revisiebedrijf en/of diens leveranciers, transportproblemen, stroringen in telecommunicatie, overheidsmaatregelen,
natuurrampen, brand of explosie.
Artikel 7 Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die hij of zij aan het revisiebedrijf doorgeeft kunnen door hem worden verwerkt overeenkomstig de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aan de hand van deze verwerking kan het revisiebedrijf: de overeenkomst uitvoeren, de
garantieverplichtingen jegens koper/opdrachtgever nakomen, optimale service verlenen, koper/opdrachtgever tijdig voorzien van product informatie
en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld aan derden, bijvoorbeeld ten
behoeve van direct mailing activiteiten voor voertuigen. Tegen verwerkingen welke vallen onder voornoemde AVG ten behoeve van direct mailing
wordt het eventueel door koper/opdrachtgever bij het revisiebedrijf aan te tekenen verzet gehonoreerd. De autogegevens worden opgenomen in het
tellerstandenregister. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen.
Artikel 8 Strijdigheid wettelijk bepalingen
Mocht enige bepaling van deze leverings- en betalingsvoorwaarden niet van toepassing mogen of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal
slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen overigens de voorwaarden volledig van kracht blijven. Het
revisiebedrijf behoudt zich het recht voor de gewraakte bepaling te wijzigen in een rechtsgeldige.
Artikel 9 Authentieke taal
Ook wanneer deze levering- en betalingsvoorwaarden in een andere dan de Nederlandse taal worden verstrekt, zal in geval van twijfel de
Nederlandse versie van deze voorwaarden doorslaggevend zijn.
Artikel 10 Recht- en forumkeuze
Op elke overeenkomst tussen het revisiebedrijf en koper/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit voor zover enige wet of verdragstekst deze rechtskeuze niet uitsluit.
De rechter in de vestigingsplaats van het revisiebedrijf is uitsluitend bevoegd, tenzij koper/opdrachtgever binnen een maand nadat het revisiebedrijf
zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet of verdragstekst bevoegde rechter te verkiezen.
Bunnik, augustus 2018
Algemeen
drukversie: augustus 2018
PARTICULIERE ALGEMENE VOORWAARDEN BOVAG REVISIEBEDRIJVEN